Aktuelt

Protokoll fra årsmøte i vennskap Tinn Retalhuleu

Protokoll fra årsmøte i Vennskap Tinn Retalhuleu/Champerico torsdag 7. april 2016 kl 1900 i Motkafeen, Mogata 2, Rjukan.

 1. Åpning

Leder, Palma Marie Sebu åpnet og ønsket velkommen. Orienterte om at Guro Reiten, elev på videregående og med i ungdomsrådet, vil delta etter årsmøtet med bilder og foredrag om sin reise til Guatemala i fjor sammen med flere ungdommer.

 1. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere (2).

Vedtak: 

Palma valgt til møteleder. Steinar, sekretær og Ingeleiv og Tine protokollunderskrivere.

 1. Årsberetning 2015

Alle hadde fått årsberetningen på forhånd slik at den ikke ble lest opp.

Vedtak:

Godkjent, men med en endring på nest siste avsnitt, siste linje der ordet «organisasjoner» settes inn etter ordet «de».

 1. Regnskap

Liv redegjorde for regnskapet og tekniske utfordringer knyttet il føringen. Hun oppfordret til at man merker bilag når man setter penger inn på konto for å skille de enkelte beløpene fra hverandre.

 

Regnskapet viser et driftsresultat på minus kr 39 556,27 og balanseregnskap  på kr 95739,32. 

Vedtak:

 Revisorgodkjent regnskap ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Budsjett

Vedtak:

Styret får fullmakt til å sette opp et budsjett og se dette i sammenheng med arbeidsplan pkt 7.

 1. Innkomne forslag

Miguel fremmet to forslag som er vedlagt protokollen.

 1. a) Å endre formål med årsbidrag til Vista Hermosa. I 2016 skal bidraget være stipendordning øremerket elever fra lokalsamfunnet Vista Hermosa. Sum kr 4000 som dekker et stipend.
 2. b) Årsmøte bevilger kr 2000,- i 2016 til vennskapsgruppa i Champerico for å følge opp tiltak om støtte til ungdommer for jobbsøking; å utvikle CV og arbeidsintervju med mer.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

 7. Arbeidsplan

Informasjonsarbeid

 • Delta på familiedag på museet 5. juni – kafesalg
 • Stand på Kjerringsveiven 3. sept.
 • Oppdatere hjemmeside – Tine
 • Julesalg -> kontakte Irene Bråthen

 

Fadderordning – stipendordning

Organisatorisk

 • Styremøter
 • Åpent møte?
 • Samarbeid med ungdomsrådet
 • Rekruttering
 • Hvordan markere oss på merkedager i Tinn?Vedtak: Styret jobber videre med arbeidsplanen og setter opp budsjett på bakgrunn av denne jfr pkt 5.

 

 1. Valg

Alle som stod på valg hadde sagt ja til gjenvalg 2016-2018.

Vedtak: 

Miguel gjenvalgt til nestleder, Ingeleiv gjenvalgt til styremedlem, Vivian gjenvalgt til varamedlem.

 

Leif Alberg ble gjenvalgt til revisor 2016-18

Vidar Stang ble valgt til  nytt varamedlem.

Varamedlemmer får innkalling og kan møte på styremøtene uten særskilt innkalling.

Valgkomite; Turid og Steinar

  

———————————                         ———————————-

Protokollunderskriver                                 Protokollunderskriver

                                      

                                    ———————————-

Etter årsmøtet var det kaffe og kaker.

Deretter fikk Guro Reiten ordet (rødruss i år). Hun holdt et flott foredrag og viste bilder fra sin PC, etter sin reise til Guatemala i fjor sammen med andre ungdommer fra ungdomsrådet.

Leder takket henne og gav  kokeboka vår som gave.

Dere er fantastiske!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangstart for Nødhjelp til Reu