Aktuelt

Vedtekter

Vedtekter – innhold

 Vedtekter Vennskap Tinn-Reu

§ 1 Formål

Vennskap Tinn-Reu er religiøst og partipolitisk nøytralt og har som formål å
fremme:

  • mellommenneskelig forståelse mellom folk i Tinn og i Retalhuleu;
  • gjensidig sosial og kulturell kontakt mellom de to lokalsamfunnene;
  • et nyansert bilde av Latin-Amerika generelt og Guatemala spesielt;
  • positive holdninger til folk av annen rase og kultur.

§ 2 Medlemskap

Enkeltpersoner, bedrifter, skoler, institusjoner, lag og organisasjoner mm.
kan være medlem av Vennskap Tinn-Reu.

Medlemskontigenten blir fastsatt av årsmøtet.

Kontigentsatsene er differensiert etter medlemskategorier:

a) personlig medlemsskap

b) skoler, institusjoner, lag og organisasjoner

c) bedrifter, fagforeninger, politiske partier

§ 3 Økonomi

Vennskap Tinn-Reu er opprettet etter politisk vedtak i Tinn kommune som også
stiller sækretarhjelp til disposisjon. I tillegg kommer medlemskontigenter og
andre tilskudd/gaver.

§ 4 Årsmøtet

Det øverste organet i Vennskap Tinn-Reu er årsmøtet. Medlemmer som har betalt
årskontigent har møte- og stemmerett på årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes
hvert år innen utgangen av februar etter skriftlig innkalling fra styret, senest
3 uker før møtet. Saker som skal behandles på
årsmøtet må være sendt skriftlig til styret senest 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Budsjett/årsplan/arbeidsplan

6. Innkommne forslag

7. Fastsetting av kontigent

8. Valg av styreleder, styre, valgkomite og revisor

Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som er nevnt i
årsmøtepapirene. Alle vedtak skal gjøres med alminnelig flertall med mindre
annet er fastsatt i disse vedtekter.

Mellom årsmøtene er styret det øverste organ.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller minst
halvparten av medlemmene skriftlig krever det.

§ 5 Styret

Styret skal ha 7 medlemmer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre
styremedlemmer, hvorav 1 fra ungdomsgruppa. I tillegg velges 2 varamedlemmer.

Styret kan selv velge arbeidsutvalg (AU) som tar seg av den løpende virksomheten.

Et styremedlem bør være oppnevnt av Tinn formannskap og bør følge valgperioden.

Funksjonstiden for leder, styremedlemmer og varamedlemmer er to år, for de
øvrige er den 1 år. Det må sikres kontinuitet i styret.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall
har leder dobbeltstemme.

Valgkomiteen skal ha 3 representanter og velges av årsmøtet for 1 år.

Revisor velges av årsmøtet for 2 år.

§ 6 Informasjon

Det skal drives aktiv informasjon overfor medlemmer og innbyggere i Tinn
kommune i tråd med formålsparagrafen.

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av Vennskap Tinn-Reu kan bare skje etter vedtak på årsmøtet med
3/4 flertall. Forslag om oppløsning må settes frem med minst 1 måneds varsel.
Ved oppløsning skal midlene brukes etter formålsparagrafen.

§ 8 Vedtektsendringer

Forslag til endringer av vedtektene må ha 2/3 flertall på årsmøtet.